Loading...
of
Heb je nog geen account?
Maak een nieuwe aan.

Tribal Wisdom Trail 4 - Naomi van Ree

Sunday 21 July 2024 om 11:00 tot Sunday 01 September 2024 om 16:00

Meijboomlaan 1a, 2242 PR Wassenaar, Nederland

Over dit evenement

(English Translation Below)

----------------------------------------------------
Hallo allen,

Tribal Wisdom biedt een unieke serie aan van vier bijeenkomsten door bijzondere cirkelhoeders. Het is een vierluik waarin je ook losse tickets kan kopen. De bijeenkomsten zijn onderdeel van Tribal Wisdom Trail. Waarin je met een groep mensen meerder sharing(s) volgt waardoor je een onderlinge band opbouwt. Door het delen van verhalen (story-telling) zal je worden geïnspireerd. De bijeenkomsten hebben ieder hun eigen karakter en intentie. Ze reiken je vormen aan om ceremonie een plek te geven in je leven, Om gronding te vinden, Gelijkgestemden te ontmoeten, Om eigenschappen in jezelf te ontwikkelen, en te leren luisteren naar…, en je te verbinden met de natuur.

Het kan zijn dat de samenstellingen van de groepen wisselen.

We kijken er naar uit jullie te ontmoeten. De bijeenkomsten zijn pot-luck (eten mee om te delen).
Nog niet alle locatie zijn bekend. Zodra we dat weten laten we dat natuurlijk weten. Op onze website vindt je meer informatie over de cirkelhoeders.

Hierbij de invulling van de dagen en de adressen die bekent zijn.

Dag 3: zo 21 juli: Naomi van Ree - Ontmoeting met de Keltische roots -
Meijboomlaan 1a Wassenaar
Op deze zomerdag komen we samen om de Keltische versie van de trancereis naar de andere werelden te maken. In het sjamanisme bekend als boven-, onder- en middenwereld.
We zullen (natuurlijk) andere bewustzijnsstaten betreden om de voorouderlijke geneeskunde in ons DNA te ontsluiten. Om de verloren kennis van onze eigen inheemse culturen te voelen, te helen en te onthullen.

Dag 4: zo 01 sept: Frederieke v/d Lijn en Conny Bertand - Luisteren naar het land -
Bakkeveen - Hunebedden

geweest: Dag 1: zo 2 juni: Nicole Zonderhuis - Moontime theachings -
Studio 62 – Johan van Oldebarneveltlaan 62 Zeist
geweest: Dag 2: zo 23 juni: Floris Koot - Sacred play - The way of the fool.
Boslaan 15 Zeist (Locatie onder voorbehoudt)


De dagen duren van 11:00 tot 16:00.

Een week van te voren komt er een bericht met eventuele aandachtspunten voor de bijeenkomst.
Conny, Jessica en Hans en eventueel anderen zullen de cirkelhoeder wisselend ondersteunen.

We hanteren een minimale en een maximale prijs. Waarmee het de wens is dat de bijeenkomst voor een ieder haalbaar is. Als je dus studerend bent of een laag inkomen hebt, is het bedrag € 25,00. Als je een gemiddeld inkomen hebt is het fijn als je de € 55,00 kan bijdragen. Daarmee sponsor je ook iemand die iets minder heeft. Zoals je kan zien; hoe meer bijeenkomsten je komt hoe lager de bijdrage. Mocht het nu toch een probleem zijn om het bedrag vrij te maken. Neem dan alsjeblieft contact met ons op. Geld mag geen reden zijn om niet te kunnen deelnemen.

Belangrijke opmerking: Vanwege een technische beperking op Hipsy is er geen optie om Frederieke v/d Lijn en Conny Bertand te selecteren bij het boeken van de tickets. Zorg er dus voor dat u contact met ons opneemt als u hun Trail-dag bijwoont.


1 dag -> 2 dag
Minimale deelname bijdrage: € 25,00
Meerdaagse ‘korting’: € 25,00 -> € 22,50
€ 45,00
Maximale deelname bijdrage: € 55.00
Meerdaagse ‘korting’: € 55,00 -> € 45,00
€ 90,00


Ten aanzien van het aantal deelnemers is het maximum 24 deelnemers. Je mag een persoon introduceren. Check wel even bij ons hoeveel mensen hebben ingeschreven. Want de mensen die 24ste maart aanwezig waren hebben voorrang. Vanaf 2 weken voor aanvang, zullen ook mensen die eerder een Trail gevolgd hebben benaderen.

Instructies voor betaling:
Vermeld in de omschrijving van uw betaling uw volledige naam en de volledige omschrijving van uw betaling. Dit omvat voor hoeveel dagen u betaalt, de datum(s) waarop u aanwezig zult zijn, inclusief de naam/namen van de Wijsheidsbewaarder vanaf die dag. Geef daarnaast zeker aan of u korting heeft.


Als je vragen hebt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via mail op jessica@tribal-wisdom.org.

Lieve Groet Jessica Wawoe en Hans Götze,
ook Namens de cirkelhoeders.


------ English Translation ------

Hello everyone,

Tribal Wisdom offers a unique series of four meetings by special circle keepers. It is a four-part series in which you can also buy individual tickets. The meetings are part of Tribal Wisdom Trail. In which you follow multiple sharing(s) with a group of people, so that you build a mutual bond. You will be inspired by sharing stories (story-telling). The meetings each have their own character and intention. They provide you with forms to give ceremony a place in your life, to find grounding, to meet like-minded people, to develop qualities within yourself, and to learn to listen to and connect with nature.

The compositions of the groups may change.
We look forward to meeting you again and hope that most of you can attend on the dates below. The meetings are pot-luck (food to share).
Not all locations are known yet. As soon as we know, we will of course let you know.

You will find more information about the circle keepers on our website.
Here are the details of the days and the addresses that are known.


Day 3: Sun July 21: Naomi van Ree - Meeting with the Celtic roots -
Meijboomlaan 1a Wassenaar
Encounter with our Celtic roots
On this summer day we gather together to do the Celtic version of trance journey into the other worlds. In shamanism known as upper, under & middle world.
We will (naturally) enter other states of awareness to unlock the ancestral medicine in our DNA. To feel, heal and reveal the lost knowledge of our own indigenous cultures.

Day 4: Sun 01 September: Frederieke v/d Lijn and Conny Bertand - Listening to the land -
(Not yet known)

Day 1: Sun June 2: Nicole Zonderhuis - Moontime teachings -
Studio 62 – Johan van Oldebarneveltlaan 62 Zeist
Day 2: Sun June 23: Floris Koot - Sacred play - The way of the fool.
Boslaan 15 Zeist (Location subject to change)

The days last from 11:00 AM to 4:00 PM

A message will be sent a week in advance with any points of interest for the meeting.
Conny, Jessica and Hans and possibly others will alternately support the circle keeper.

Here is information about the follow-up. The dates for the live meetings and the zoom meeting.
We look forward to meeting you again and hope that most of you can attend on the dates below. The meetings are again pot-luck (food to share).
Not all locations are known yet. As soon as we know, we will of course let you know.

We use a minimum and maximum price. The aim is that the meeting is feasible for everyone. So if you are a student or have a low income, the amount is € 25.00. If you have an average income, it would be nice if you could contribute €55.00. With this you also sponsor someone who has a little less. As you can see; the more meetings you attend, the lower the contribution. If it is still a problem to release the amount. Please contact us. Money should not be a reason for not being able to participate.

Important Note: Due to a technical restriction on Hipsy, there is no option to select Frederieke v/d Lijn en Conny Bertand on the ticket booking. So please make sure that if you are attending their Trail day to contact us.1 day -> 2 day
Minimum participation contribution: € 25,00
Multi-day 'discount': € 25,00 -> € 22,50
€ 45,00
Maximum participation contribution: € 55.00
Multi-day 'discount': € 55,00 -> € 45,00
€ 90,00

With regard to the number of participants, the maximum is 24 participants. You may introduce a person. Please check with us how many people have registered. Because the people who were present on March 24th have priority. From 2 weeks before the start, people who have previously followed a Trail will also be approached.

Instructions for payment:
In the description of your payment please write down your full name and the full description of your payment. This includes how many days you are paying for, the date(s) you will be attending including the Wisdom Keeper's name(s) from that day.

If you have any questions please don't hesitate to contact us via mail at jessica@tribal-wisdom.org.

Kind regards, Jessica Wawoe and Hans Götze,
also on behalf of the circle keepers.

Sunday 21 July 2024 om 11:00 tot Sunday 01 September 2024 om 16:00

Meijboomlaan 1a, 2242 PR Wassenaar, Nederland

Reserveer je spots!

Koop je tickets direct via Hipsy. Na betaling is je deelname definitief en ontvang je je tickets per e-mail.

Over de organisatie

“Global Awareness on Traditional Knowledge”

Tribal Wisdom offers traditional and indigenous knowledge holders a global space to share their voice, stories and practices.

Reviews

Anoniem

Tribal Wisdom Trail - 4th cycle

Een mooie stam vol liefde en wijsheid. In verbinding met elkaar en de rest van de natuur en kosmos. Steunend, vierend, inspirerend en bemoedigend 💖🌳🌻🌟🦋😃 🙏🏼

Lees meer

Inge Van Herwijnen

Tribal Wisdom Trail - 4th cycle

Mooi initiatief, blij om hier deel van uit te mogen maken.

Lees meer

Kelly

Tribal Wisdom Trail - 3rd cycle

It was an amazing day to gather around with like minded people, delicious fresh vega(n) food this is my 3e time and every time I personally grow my mindset. I am grateful that there are cirlcel keepers whom are open and kind to share the tools of Wisdom in this modern day. I am looking forward on my next journey, the only way is up✨

Lees meer

1. Choose your tickets
TWT donation - decide the amount

Day 1: Minimum Contribution

€ 25,80
Including € 0,80 service fee
Day 2: Minimum Contribution

€ 23,30
Including € 0,80 service fee
Day 3: Minimum Contribution

€ 20,80
Including € 0,80 service fee
Day 4: Minimum Contribution

€ 18,30
Including € 0,80 service fee
Minimum Multi-Day Discount: For 2 Days

This means you will pay to attend for 2 of the trail days. Please contact us to let us know which days you will be attending.

€ 45,80
Including € 0,80 service fee
Minimum Multi-Day Discount: For 3 Days

This means you will pay to attend for 3 of the trail days. Please contact us to let us know which days you will be attending.

€ 60,80
Including € 0,80 service fee
Minimum Multi-Day Discount: For 4 Days

This means you will pay to attend for all 4 of the trail days.

€ 70,80
Including € 0,80 service fee
Day 1: Maximum Contribution

€ 55,80
Including € 0,80 service fee
Day 2: Maximum Contribution

€ 45,80
Including € 0,80 service fee
Day 3: Maximum Contribution

€ 40,80
Including € 0,80 service fee
Day 4: Maximum Contribution

€ 35,80
Including € 0,80 service fee
Maximum Multi-Day Discount: For 2 Days

This means you will pay to attend for 2 of the trail days. Please contact us to let us know which days you will be attending.

€ 90,80
Including € 0,80 service fee
Maximum Multi-Day Discount: For 3 Days

This means you will pay to attend for 3 of the trail days. Please contact us to let us know which days you will be attending.

€ 120,80
Including € 0,80 service fee
Maximum Multi-Day Discount: For 4 Days

This means you will pay to attend for 4 of the trail days.

€ 140,80
Including € 0,80 service fee
Transaction costs :
€ 0,00
Total:
€ 0,00
Tribal Wisdom Trail 4 - Naomi van Ree

Dit vind je misschien ook interessant

Sunday, 02 Feb. om 10:00
'Winterrust' dagretraite - verbinding, creativiteit en rust
Rosalie Gendrault
1-Dags retraite Creativiteit Meditatie
Saturday, 20 Jul. om 16:00
KinderBlestival 2024
Raya Art
Kids activiteit Creativiteit Playfulness
Saturday, 20 Jul. om 13:00
Art Cirkel in de duinen van Bloemendaal.
Mandala Monday
Creativiteit Healing Natuur
Sunday, 21 Jul. om 11:00
Creatief vrouwen event X cacao ceremonie
Lisa Hofman
Vrouwen workshops Cacao ceremonie Spirituele ontwikkeling
Made with ♥ Copyright 2024 hipsy.nl