Loading...
of
Heb je nog geen account?
Maak een nieuwe aan.

Kundalini & Consciousness Activation - Maastricht

Friday 31 May 2024 van 19:00 tot 21:00

De Yogaschool Maastricht, Bassinkade 3, 6211 AL Maastricht, Netherlands

Over dit evenement

Lieve JIJ! (English Below!)

Leuk dat je geïnteresseerd bent in mijn event! Ik zal mezelf even kort voorstellen. Ik ben Eefke, een gepassioneerd energy worker, en ik voel me ontzettend dankbaar en blessed dat ik met deze ontzettende mooie energie mag en kan werken en jullie daarmee kan helpen om zo weer terug te keren naar je ware essentie! Ik ben opgeleid door de KAP Academy en inmiddels al een aantal jaar actief als onafhankelijk energy worker & facilitator.

Kundalini & Consciousness Activation is een directe energie transmissie van jouw eigen levensenergie en non-duaal bewustzijn, het eenheidsgevoel dat direct uit de bron komt, die je Kundalini energie doet ontwaken in het lichaam en activeert. Het activeren van je kundalini energie heeft een diepgaand effect op ons lichaam, onze geest en onze ziel. Kundalini energie zet ons zelfhelend vermogen aan en verbindt ons met onszelf en met hogere bewustzijnsniveaus.

Wat deze transmissie zo bijzonder en uniek maakt is dat er niet 1 maar 2 energie transmissie plaatsvinden, namelijk zowel de kundalini activatie en de non duale staat van bewustzijn. Wat er voor zorgt dat je automatisch op een hogere frequentie (trillingsniveau) komt. Je maakt verbinding met je hogere zelf, het pure bewustzijn, want dat is wat wij in de basis allemaal zijn, maar gaandeweg wellicht vergeten of kwijtgeraakt zijn. Hierdoor gaat deze transmissie vele lagen dieper dan een gewone Kundalini Activatie.

Tijdens een sessie ben ik het kanaal en werk ik vanuit de bron van onvoorwaardelijke licht en liefde om zo jouw eigen levensenergie (kundalini energie) te ontwaken en activeren het het werk te laten doen. Hierdoor wordt het zelfhelende vermogen van ons lichaam en systeem in werking gezet. De energie komt binnen via de kruin chakra richting de wortel chakra en bouwt zich geleidelijk op en zal zo uiteindelijk beide kanten op gaan stromen. De energie zal op elke laag van je lichaam haar werk doen, zowel fysiek, mentaal, energetisch als spiritueel.

Eenmaal ontwaakt en geactiveerd ontstaat er een nieuwe bedrading van de structuur van de hersenen en het centrale zenuwstelsel. Hoe vaker je een Kundalini & Consciousness Activation ervaart hoe diepere transformatie er kan plaatsvinden. De nieuwe bedrading maakt een diepe healing mogelijk die vaak onmogelijk te behalen is via andere methodes en tools.

Deze transmissie is een veilig en natuurlijk proces waarbij je ontspannen gaat liggen op je yoga mat met je ogen dicht en jezelf opent voor de magie in jezelf.

Je hoeft niks te forceren om deze levensenergie op te roepen. Het is een energie transmissie waarbij ik als facilitator de energie laat stromen door middel het aanraken van chakra en meridiaan punten onder begeleiding van muziek. Het is een heel natuurlijk proces - je ontvangt precies wat je nodig hebt en wat je aankunt.

Tijdens de sessie kun je een energetische ervaring hebben, lichaamsbewegingen, derde oog activatie, het loskomen van emoties, opheffen van blokkades, in contact komen met je intuïtie, blijdschap en gelukzaligheid voelen en nog veel meer.

Na de sessie voel je een diepgaande deblokkering van je energiecentra en een diepere verbinding met je ware zelf. Want in onze drukke maatschappij zijn we vaak vergeten wie we daadwerkelijk diep van binnen zijn en wat onze levensmissie is deze sessie helpt jou om hier weer verbinding mee te maken.

VOORDELEN Kundalini & Consciousness Activation :

Ervaren van (meer) zelfliefde
Spirituele groei en groei in hoger bewustzijn
Loslaten van trauma's & blokkades
Je volledige potentieel activeren
Loslaten van stress, angsten en beperkende overtuigingen
Sterkere verbinding met je intuïtie
Spirituele awakening
Frequentie verhogend
Makkelijker maken van gezondere levenskeuzes

Het enige wat je hoeft te doen is vertrouwen op het proces en je hieraan overgeven. 💫

Beperkte plaatsen beschikbaar, dus reserveer nu je plek! ✨

Info & vragen:
Instagram:
@eefke_fermin and/or @transform.with.eve
+31 622115586

Liefs,
Eefke Fermin

====================================================================================

Beloved SOUL!

Thank you for your interest in my event! Let me introduce myself first. I am Eefke, a passionate energy worker, and I feel extremely grateful and blessed that I may & can work with this incredibly beautiful energy and help you return to your true essence! I was trained by the KAP Academy and have been active as an independent energy worker & facilitator for a while now.

Kundalini & Consciousness Activation is a direct energy transmission of your own life force energy and non-dual consciousness, the sense of unity that comes directly from the source, which awakens and activates your Kundalini energy in the body. Activating your kundalini energy has a profound effect on our body, mind and soul. Kundalini energy activates our self-healing capacity and connects us with ourselves and with higher levels of consciousness.

What makes this transmission so special and unique is that not 1 but 2 energy transmissions take place, the kundalini activation and the non-dual state of consciousness. Which ensures that you automatically reach a higher frequency (vibration level). You connect with your higher self, pure consciousness, because that is what we all fundamentally are, but may have forgotten or lost along the way. As a result, this transmission goes many layers deeper than solely a Kundalini Activation.

During a session I am the channel and I work from the source of unconditional light and love to awaken and activate your own life energy (kundalini energy) and let it do the work. This activates the self-healing capacity of our body and system. The energy enters through the crown chakra towards the root chakra and gradually builds up and will eventually flow in both directions. The energy will work on every layer of your body, physically, mentally, energetically and spiritually.

Once awakened and activated, the structure of the brain and central nervous system is rewired. The more often you experience a Kundalini & Consciousness Activation, the deeper transformation can take place. The new wiring enables deep healing that is often impossible to achieve through other tools and methods.

This transmission is a safe and natural process where you lie on your yoga mat with your eyes closed and open yourself to the magic within you.

You don't have to force anything to summon this life force energy. It is an energy transmission in which I, as a facilitator, let the energy flow by touching chakra and meridian points under the guidance of music. It is a very natural process - you receive exactly what you need and what you can handle.

During the session you can have an energetic experience, body movements, third eye activation, releasing emotions, releasing blockages, getting in touch with your intuition, feeling joy and bliss and much more.

After the session you will feel a profound unblocking of your energy centers and a deeper connection with your true self. Because in our busy society we have often forgotten who we really are deep inside and what our life & soul mission is. This session helps you to reconnect with this.

BENEFITS of Kundalini & Consciousness Activation:

Experiencing (more) self-love
Spiritual growth and growth in higher consciousness
Letting go of traumas & blockages
Activate your full potential
Letting go of stress, fears and limiting beliefs
Stronger connection with your intuition
Spiritual awakening
Increasing frequency
Making healthier life choices easier

All you have to do is trust the process and surrender to it. 💫

Limited places available, so reserve your spot now! ✨

Info & questions:
Instagram:
@eefke_fermin and/or @transform.with.eve
+31 622115586

Love,
Eefke FerminFriday 31 May 2024 van 19:00 tot 21:00

De Yogaschool Maastricht, Bassinkade 3, 6211 AL Maastricht, Netherlands

Over de organisatie

Eefke gepassioneerd energy worker en mijn missie is om de frequentie van iedereen wereldwijd te verhogen!

Eefke Fermin - Kundalini & Consciousness Activatie

Reviews

Maleka Bent Jamaa

Kundalini & Consciousness Activation Einhoven (90 min transmission)

Ik vond het zo mooi. De manier waarop Eeefke deze sessies doet past helemaal bij mij. Ik wil zeker vaker gaan want het heeft veel in beweging gebracht en voel me super goed.

Lees meer

Chantal Belmonte

Kundalini & Consciousness Activation - Den Haag

Heel erg fijn en bevrijdend, Eefke heeft een hele fijne energie 🫶🫶🫶

Lees meer

Barbara Schultz

Kundalini & Consciousness Activation - Den Haag

Always an amazing session with Eefke! This was my 3rd time. She’s very experienced and creates e space where we feel so safe. I had a powerful experience.

Lees meer

Kundalini & Consciousness Activation - Maastricht

Dit vind je misschien ook interessant

Sunday, 08 Sep. om 14:15
Breathwork foundations traject
Elemental Roots
Ademwerk Trauma Release Lichaamswerk
Sunday, 23 Jun. om 09:30
Workshop: Verbinden met jezelf
Vida Mia
Soundhealing Yoga Energiewerk
Thursday, 20 Jun. om 19:00
LEAP Lifeforce Energy Awakening Process (Den Bosch)
Lifeforce Energy Awakening Process
Kundalini Energiewerk Kundalini activatie
Friday, 21 Jun. om 20:00
Movie Night in the EESystem: Source it is within you
Flowmotion Energy Center
Film Energiewerk Verbinding
Made with ♥ Copyright 2024 hipsy.nl