Loading...
of
Heb je nog geen account?
Maak een nieuwe aan.

Het pad naar zelfrealisatie - Path to self realisation 7 dagen / days

Saturday 14 September 2024 om 9:30 tot Saturday 08 March 2025 om 17:00

Amsterdam, Nederland

Over dit evenement

English below
Gedurende totaal 7 dagen - 14 september, 12 oktober, 9 november en 7 december, 11 januari 2025, 8 februari 2025 en 8 maart 2025 van 9:30 — 17:00 gaan we een verdiepende reis maken naar jou bezielde zelf, naar dat deel in jou wat tot leven wil komen, gezien, gevoelt en gevoed wil worden.

Hierbij maak ik gebruik van onze lichaamswijsheid. Ons lichaam geeft feilloos aan wat er in ons speelt. Ik noem het lichaam ook wel ‘het vehikel van het onbewuste’. Wanneer we op ons levenspad tegen dingen aanlopen, gaan we daar vaak over praten. Wat we ook zouden kunnen doen is het ons lichaam vragen! Ik werk met de 7 voornaamste chakra's van kruin naar staartbeen en we gaan aan de slag met de polariteiten. Wat maakt dat er disbalans ontstaat en wat is er nodig voor balans? Wat wil het onbewuste jou vertellen?

Wat zijn chakra's?
De leer van de chakra’s is een eeuwenoude Indiase filosofie waarbij een chakra een plek is in ons energetisch lichaam die van levensbelang is voor onze levenskracht en vitaliteit. Het woord chakra is een Sanskriet woord, het betekent wiel of cirkel. Een chakra kan je zien als een ronddraaiende schijf waarbij, als hij te hard draait, energie verloren gaat en als hij te zacht of niet draait er energie blokkeert. Het in evenwicht zijn van je chakra’s zorgt voor een natuurlijke energiestroom. Denk aan een rivier die op een natuurlijk manier stroomt. Wanneer stenen de vaart blokkeren, verandert de rivier van koers. Of het water is sterker en zet de stenen in beweging. Op een natuurlijke manier hervindt de rivier zijn kracht en stroomt verder. Zo ook bij de chakra’s in ons lichaam.
Samengevat: Chakra’s zijn energiepunten in het lichaam die van belang zijn voor je levensenergie en natuurlijke stroom. Wanneer we ons bewust worden van wat er in ons lichaam speelt komt er energie vrij en kan transformatie plaatsvinden.

Daarna gaan we kijken naar je familiesysteem. We gaan kijken wat er vanuit de onderstroom (de verborgen dynamiek) van je familiesysteem gezien wil worden. De belevingswereld van het individu wordt bepaald door het familiesysteem van herkomst en het gekozen familiesysteem. Elk familiesysteem kent wetmatigheden. Worden deze wetmatigheden niet gerespecteerd dan ontstaat er disbalans of in systemische termen een ‘verstrikking’. Iedereen binnen het systeem is verantwoordelijk voor de dynamiek in het systeem en dus ook voor de verstrikking. Het systeem heeft zich dan te hervinden om in balans te komen en om de energie weer te kunnen laten stromen. Leden binnen een systeem tot wel 7 generaties terug hebben invloed op het familiesysteem en dus het individu.

Het zichtbaar maken van het familiesysteem door middel van opstellingen maakt onderliggende patronen helder. Door dit onder ogen te zien kan de energie stromen waar het hoort en kunnen blokkades overwonnen worden. Door een opstelling ontdek je welke verstrikking er speelt in het grote systeem en wat dat op je reflecteert. De ontwikkeling in het systeem is te vinden in de verbindingen die er binnen en buiten het systeem zijn. Deze worden zichtbaar in een opstelling.

SYSTEEM WETMATIGHEDEN

Elk systeem kent wetmatigheden. Binnen een systeem zijn er een aantal wetmatigheden actief. Worden deze niet gerespecteerd dan ontstaat er disbalans. Het systeem heeft zich dan te hervinden om in balans te komen en om de energie weer te kunnen laten stromen.

DEZE WETMATIGHEDEN ZIJN:

Balans tussen geven en nemen
Volgorde – alle plekken staan in een rangorde ten opzichte van elkaar
Binding – iedereen heeft recht op een plek
Erkenning van roots en historie

Als de balans in het systeem verstoord is, kan dit onder andere leiden tot ontevredenheid, moeite hebben met het nemen van beslissingen, onduidelijkheid, stagnatie van de energie stroom en ziekte.

Een opstelling is een hele krachtige methode om inzichtelijk te krijgen waar de pijnpunten zich bevinden en wat onderliggende patronen zijn in een systeem, bijvoorbeeld je familiesysteem. Door dit onder ogen te zien kan de energie weer stromen waar het hoort en kunnen blokkades overwonnen worden.

De laatste twee dagen besteden we aan soul retrieval. Je hebt leren luisteren naar je lichaam, je systeem is in kaart gebracht en de onderstroom zichtbaar. Nu is het tijd om te kijken waar je ziel is blijven 'hangen' en we gaan je ziel terugbrengen naar het nu. Dit is een sjamanistische werkwijze doormiddel van sjamanistisch drummen. Je gaat contact maken met je krachtdier en je spirit gaat je helpen met je 'soul retrieval'. Een hele bijzondere en life changing ervaring.

Het pad naar zelfrealisatie is voor degene die:
- zichzelf beter willen leren kennen
- bereid om aan eigen proces te werken
- nieuwsgierig naar verbinding tussen lichaam geest en ziel
- verlangen hebben te leren luisteren naar je innerlijke stem
- daarin zelf verantwoordelijkheid nemen

Take aways:
- Zelfinzicht
- Zelfkennis
- Bewustwording
- Doorbreken van patronen
- Persoonlijke groei
- Creatie kracht

Heb je nog vragen? Mail of bel gerust! Mireille 0641205506

De workshop gaat door bij minimaal 4 personen, ik werk met kleine groepjes, maximaal 10 personen.

For a total of 7 days - September 14, October 12, November 9 and December 7, January 11, 2025, February 8, 2025 and March 8, 2025 from 9:30 AM - 5:00 PM we will make an in-depth journey to your inspired self, to that part in you that wants to come to life, to be seen, felt and nourished.

I use our body wisdom for this. Our body flawlessly indicates what is going on inside us. I also call the body 'the vehicle of the unconscious'. When we encounter things along our life path, we often talk about them. What we could also do is ask our bodies! I work with the 7 main chakras from crown to tailbone and we will work with the polarities. What causes imbalance and what is needed for balance? What does the unconscious want to tell you?

What are chakras?
The doctrine of the chakras is an age-old Indian philosophy in which a chakra is a place in our energetic body that is vital for our life force and vitality. The word chakra is a Sanskrit word, it means wheel or circle. You can think of a chakra as a rotating disk where, if it spins too hard, energy is lost and if it spins too softly or not at all, energy is blocked. Balancing your chakras ensures a natural energy flow. Think of a river that flows in a natural way. When stones block the flow, the river changes course. Or the water is stronger and sets the stones in motion. In a natural way the river regains its strength and flows on. This also applies to the chakras in our body.
In summary: Chakras are energy points in the body that are important for your life energy and natural flow. When we become aware of what is going on in our body, energy is released and transformation can take place.

Then we will look at your family system. We will look at what wants to be seen from the undercurrent (the hidden dynamics) of your family system. The individual's perception of the world is determined by the family system of origin and the chosen family system. Every family system has laws. If these laws are not respected, there will be an imbalance or, in systemic terms, an 'entanglement'. Everyone within the system is responsible for the dynamics in the system and therefore also for the entanglement. The system then has to regain its balance and allow the energy to flow again. Members within a system dating back 7 generations influence the family system and therefore the individual.

Making the family system visible through constellations makes underlying patterns clear. By facing this, the energy can flow where it should and blockages can be overcome. Through a setup you discover what entanglement is happening in the larger system and what that reflects on you. The development in the system can be found in the connections within and outside the system. These become visible in a setup.

SYSTEM LAWS

Every system has laws. A number of laws are active within a system. If these are not respected, an imbalance will arise. The system then has to regain its balance and allow the energy to flow again.

THESE LAWS ARE:

Balance between give and take
Order – all places are ranked in relation to each other
Bonding – everyone has the right to a place
Recognition of roots and history

If the balance in the system is disturbed, this can lead to dissatisfaction, difficulty making decisions, lack of clarity, stagnation of the energy flow and illness.

A constellation is a very powerful method to gain insight into where the pain points are located and what underlying patterns are in a system, for example your family system. By facing this, the energy can flow again where it should and blockages can be overcome.

We spend the last two days on soul retrieval. You have learned to listen to your body, your system has been mapped and the undercurrent visible. Now it is time to look at where your soul has been 'stuck' and we will bring your soul back to the now. This is a shamanic method through shamanic drumming. You will make contact with your power animal and your spirit will help you with your 'soul retrieval'. A very special and life-changing experience.

The path to self-realization is for those who:
- want to get to know themselves better
- willing to work on own process
- curious about the connection between body, mind and soul
- have a desire to learn to listen to your inner voice
- take responsibility for this yourself

Takeaways:
- Self-insight
- Selfknowledge
- Awareness
- Breaking patterns
- Personal growth
- Creative power

Do you have any questions? Feel free to email or call! Mireille

Saturday 14 September 2024 om 9:30 tot Saturday 08 March 2025 om 17:00

Amsterdam, Nederland

Reserveer je spots!

Koop je tickets direct via Hipsy. Na betaling is je deelname definitief en ontvang je je tickets per e-mail.

Over de organisatie

“De schaduw is een scheppende kracht vanuit het innerlijk die bewust wil worden.”

Centrum voor bewustwording & zelfrealisatie | Centre for self realisation

Het pad naar zelfrealisatie | Jungian psychotherapy

Reviews

Lisette Goldman

Familieopstelling

Prachtige ochtend gehad met hele waardevolle inzichten en een veilige sfeer

Lees meer

Bonnie Van de schraaf

Familieopstelling

Ik kom regelmatig bij Mireille, soms als vraagsteller en soms als representant. Elke bijeenkomst is een unieke en intense ervaring die veel inzichten brengen. Mireille zorgt altijd voor een veilige en liefdevolle setting, zodat alles zich kan aandienen. Kortom, een aanrader!

Lees meer

Marike

Healing drum circle - ontmoeting met je krachtdier

Mireille neemt je mee naar je onderbewuste en leert je te luisteren naar de signalen die dat onderbewuste je geeft. Mooie ervaring was het!

Lees meer

1. Choose your tickets
Het pad naar zelfrealisatie / Path to Self realisation - 7 dagen / day

Het pad naar zelf realisatie / The path to Selfrealisation program: 7 dagen / days: 14 september, 12 oktober, 9 november, 7 december, 11 januari 2025, 8 februari 2025, 8 maart 2025 Tijd / time: 9:30 -17:00

€ 695,00
Including service fee
Transaction costs :
€ 0,00
Total:
€ 0,00
Het pad naar zelfrealisatie - Path to self realisation 7 dagen / days

Meer evenementen van Het pad naar zelfrealisatie | Jungian psychotherapy

Saturday, 20 Jul. om 16:00
Healing drum circle - ontmoeting met je krachtdier
Het pad naar zelfrealisatie | Jungian psychotherapy
Sjamanisme Energiewerk Innerlijke Reis
Wednesday, 11 Sep. om 09:30
Doorbreek ongewenste patronen dmv familieopstellingen - 4 dagen
Het pad naar zelfrealisatie | Jungian psychotherapy
Familieopstellingen Systemisch werk Energiewerk
Friday, 13 Sep. om 09:30
Leren luisteren naar je lichaam via chakras - 4 dagen
Het pad naar zelfrealisatie | Jungian psychotherapy
Lichaamswerk Chakra's Schaduwwerk

Ook een event posten? Begin gelijk! Het is gratis.

Dit vind je misschien ook interessant

Saturday, 21 Sep. om 10:00
Cacao Facilitator Training
MAS
Opleiding Cacao ceremonie Sjamanisme
Friday, 20 Sep. om 13:00
Opstellingen Met Marina
Honneurs VA
Familieopstellingen Opstellingen
Tuesday, 13 Aug. om 19:00
⭐ Terug naar de oorsprong ⭐ Puur Jij opstellingavond!
Puur Tess ~ Leef Puur Jij!
Familieopstellingen Systemisch werk Opstellingen
Saturday, 27 Jul. om 19:00
Shamanic Workshop | Serpent Courage | 27 Juli 2024 | 19 - 22 uur
Joanne May
Sjamanisme Healing Innerlijke Reis
Made with ♥ Copyright 2024 hipsy.nl