Loading...
of
Heb je nog geen account?
Maak een nieuwe aan.

Breathwork & Truffles (microdose), De Salon, Ruigoord

Tuesday 26 September 2023 van 19:00 tot 22:00

Salon Ruigoord, Ruigoord 36, 1047 HH Amsterdam, Nederland

Over dit evenement

- For English see below -

Tijdens deze ademcirkel in de magische Salon van Ruigoord duiken we diep ons onderbewuste in met de gecombineerde kracht van verbonden ademen en een truffel microdosering.

Verbonden ademhaling is een prachtige manier om uit je hoofd te gaan en verbinding te maken met je gevoelswereld. Door verbonden te ademen, adem je door plekken in je lichaam en kan de levensenergie weer vrij gaan stromen. Je kunt je systeem ‘vrij ademen’ van emotionele bagage. Er kan verdriet, boosheid en oude pijn opkomen, maar ook juist het hele positieve spectrum aan lachbuien, tevredenheid, geluk en seksuele bevrijding. Vaak komt er een combinatie van allerlei emoties voorbij. Alles mag er zijn en alles is normaal.

We ondersteunen de ademreis door een (optionele) microdosering van truffels. De psychoactieve stof van de truffels werkt op het onderbewuste en is een heel mooie aanvulling op het ademen. De truffel zorgt ervoor dat je sneller en makkelijker bij diepe onverwerkte stukken komt en helpt je bij het verruimen van je bewustzijn. De microdose is optioneel.

Over de Salon op Ruigoord: Geen plek zo fijn als de Salon. Deze 'kunstzinnige huiskamer meets muzikale tempel meets transformational space' biedt een liefdevolle bedding plus een tikkeltje magie die deze cirkel nog bijzonderder maakt.

Waar | De Salon, Ruigoord
Wanneer | Dinsdag 26 september Inloop 18:30, start 19:00
€55,- (contact ons als je een kleine portomonnee hebt maar wel mee wil doen)

PROGRAMMA
18:30: Inloop
19:00: Start programma met sharing, drinken van de truffelthee en muziek
20:00-21:00: Verbonden ademsessie, waarbij je de de pauzes tussen de in- en uitademing weglaat en tot diep in je buik ademt. Dit zal zo’n 45-60 minuten duren. Je hebt daarna voldoende tijd om bij te komen en te blijven liggen en te integreren wat je hebt meegemaakt. Daarna nemen we samen de tijd om te delen wat je bent tegengekomen.
22:00: lekker naar huis

VOORBEREIDING
Probeer licht en plantaardig te eten voor de sessie. Het is fijn om loszittende kleding aan te trekken, eventueel in laagjes. Matten om op te liggen en dekentjes zijn aanwezig. Probeer vooraf al een moment na te denken over je intentie en waar kan het rustig aan te doen. Dit is echter vooral belangrijk ná de ademsessie.

Dit evenement is niet geschikt wanneer je:

- zwanger bent
- de diagnose psychose, schizofrenie, epilepsie hebt gekregen
- wanneer je medicatie slikt voor bovenstaande
- hartklachten hebt

Wanneer je kampt met depressie/angststoornissen is het goed als wij vooraf even contact hebben om te bespreken of het een goed idee is om mee te doen.

OVER ONS
Deze ademreis wordt gefaciliteerd door Liv en Denise. Wij zijn beiden gecertificeerd ademcoach met ervaring in ademwerk en lichaamsgerichte coaching. Samen maken wij dromen waar, waaronder ademsessies in combinatie met truffels op de mooiste plekken in Amsterdam. Na de Vondelkerk en de Posthoornkerk in samenwerking met Spinoza, is het nu tijd voor De Salon in Ruigoord. Dit is een plek die voor ons beiden een speciale betekenis heeft en staat voor vrijheid, community en creativiteit.

Over Liv Stig
“Het lichaam heeft een eindeloze wijsheid in zich en alle potentie om je te helen. Het enige dat we moeten doen is weer voelen dat we überhaupt een lichaam hebben en welke emoties, herinneringen en dromen daarin schuilen. Ademen is voor mij de snelweg naar het vrijer maken van je lichaam.”

Over Denise Maaskant
"Zo’n 95% van wat we doen, doen we niet bewust. Wanneer je meer leert over wat jou onbewust sturing geeft, kun je andere keuzes maken in het leven en weer achter het roer gaan staan. Ademen en psychedelics zijn bij uitstek geschikt om het onbewuste bewust te maken.”

- English -

During this breathing circle in the magical Salon of Ruigoord, we dive deep into our subconscious with the combined power of connected breathing and a truffle microdose.

Connected breathing is a wonderful way to get out of your head and connect to your emotional world. By this breathing technique, you breathe through blockages in your body so the life energy can flow freely again. You can "breathe yourself free" of emotional baggage. Sadness, anger and old pain can arise, but also the whole positive spectrum of laughter, satisfaction, happiness and sexual liberation. Often a combination of all kinds of emotions pass by. Everything is allowed and everything is normal.

We support the breathing journey through an (optional) microdosing of truffles. The psychoactive substance of the truffles works with the subconscious and is a very nice addition to breathing. The truffle ensures that you reach deep unprocessed parts faster and easier and help you to expand your consciousness. The microdose is optional.

About the Salon on Ruigoord: There is no place like the Salon. This 'artistic living room meets musical temple meets transformational space' offers a loving space plus a touch of magic that makes this breathing circle even more special.

Where | The Salon, Ruigoord
When | Tuesday 26 September Walk-in 6:30 PM, start 7:00 PM
€55,- (contact us if you have a small budget but want to participate)

PROGRAM
6:30 pm: Walk-in
19:00: Start program with sharing, drinking the truffle tea and music
20:00-21:00: Connected breathing session, where you skip the pauses between inhalation and exhalation and breathe deep into your belly. This will take about 45-60 minutes. Afterwards you have enough time to recover and lie down and integrate what you have experienced. Then we take the time together to share what you have encountered.
10:00 PM: Going home again

PREPARATION
Try to eat light and plant-based food before the session. It is nice to wear loose-fitting clothing, possibly in layers. Mats to lie on and blankets are provided. Try to think about your intention for a moment beforehand and where you can, take it easy. However, this is especially important after the breathing session.

This event is not suitable if you:

- are pregnant
- have been diagnosed with psychosis, schizophrenia, epilepsy
- when you take medication for the above
- have heart problems

If you are struggling with depression/anxiety disorders, it is good to discuss this upfront and decide whether it is a good idea to participate.

ABOUT US
This breathing journey is facilitated by Liv and Denise. We are both certified breathing coaches with experience in breathwork and body-oriented coaching. Together we make dreams come true, including breathing sessions in combination with truffles in the most beautiful places in Amsterdam. After the Vondelkerk and the Posthoornkerk in collaboration with Spinoza, it is now time for De Salon in Ruigoord. This is a place that has a special meaning for both of us and stands for freedom, community and creativity.

About Liv Stig
“The body has endless wisdom within it and all the potential to heal you. All we have to do is feel again that we have a body at all and what emotions, memories and dreams are hidden in it. For me, breathing is the highway to freeing up your body.”

About Denise Maaskant
"About 95% of what we do, we do subconsciously. When you learn more about what guides you, you can make different choices in life and take back the steering wheel. Breathing and psychedelics are ideally suited to make the subconscious conscious.”

Tuesday 26 September 2023 van 19:00 tot 22:00

Salon Ruigoord, Ruigoord 36, 1047 HH Amsterdam, Nederland

Over de organisatie

“Bringing awareness into everyday life”

Take a Breath helpt je middels adem, opstellingen en psychedelics diep in jezelf te duiken.

Reviews

Thom

Breathwork & Truffles (microdose), De Salon, Ruigoord

Een hele fijne ervaring met liefdevolle warme begeleiding en prachtige muziek. Bedankt Liv, Denise en Joya!!

Lees meer

Breathwork & Truffles (microdose), De Salon, Ruigoord

Meer evenementen van Take a Breath

Sunday, 16 Jun. om 14:30
Tantric Breath Circle for Women
Take a Breath
Tantra

Ook een event posten? Begin gelijk! Het is gratis.

Dit vind je misschien ook interessant

Thursday, 04 Jul. om 19:00
Breathwork @kakauwlovers!
Wakan Tanka
Ademcirkel Cacao ceremonie
Wednesday, 26 Jun. om 20:00
Ademcirkel
The BREATH ALCHEMY by Maartje van Ewijk
Adem Ademwerk Ademcirkel
Friday, 14 Jun. om 19:30
Ademcirkel Vlaardingen
Pepijn van de Peppel
Adem Ademwerk Ademcirkel
Saturday, 29 Jun. om 10:00
Day Retreat - JOUW BINNENWERELD -
andjula.nl
Cacao ceremonie Ademcirkel Klankreis-Soundbath
Made with ♥ Copyright 2024 hipsy.nl