Loading...
of
Heb je nog geen account?
Maak een nieuwe aan.

Blauwe Lotus & Kundalini activatie (semi private)

Saturday 29 June 2024 van 11:00 tot 14:00

Johan van Oldenbarneveltlaan 62, 3705 HJ Zeist, Nederland

Over dit evenement

(English below)

Welkom op mijn event pagina! Ik ben Sophie en ben een kundalini activatie/bodywork facilitator. Ik geef veel 1:1 sessies en organiseer 2x per maand ook intieme groepssessies vaak in combinatie met blauwe Lotus of cacao.

Deze dag gaan we connecten met het lichaam, in een groep van max 6 personen. Drinken we de hartopener blauwe Lotus thee en neem ik je mee in een proces waarbij we gerichte persoonlijke intenties gaan zetten.

Daarna gaan we gezamenlijk het lichaam voorbereiden om de kundalini in volle overgave toe te kunnen laten. Waarna een kundalini activatie volgt van 75 min.

Wanneer je kundalini (jou levensenergie) geactiveerd is, zal het je helpen om het zelf helend vermogen aan te spreken om diepere lagen in jezelf te kunnen helen.

Om de kundalini te begrijpen is het belangrijk dat je begrijpt wat dualiteit, polariteit en eenheid betekend. Om dit uit te leggen wil ik het bekende yin en yangsymbool gebruiken. Dit bestaat uit twee tegenpolen die samen een eenheid vormen. Hierin gaat yin (vrouwelijk) over ontvangende energie en yang (mannelijk) over uitstralende, scheppende energie. Zo bestaat de hele wereld bestaat uit polariteiten, denk aan: zwart/wit, donker/licht, water/vuur etc.

We hebben de neiging om deze polen als tegenstellingen te zien (dualiteit). Terwijl het een eenheid vormt waarin er een interactie is tussen twee energieën die onafscheidelijk van elkaar verbonden zijn (polatiteit). Nog een inzichtelijk voorbeeld is een batterij, er kan energie stromen omdat deze een plus en een min pool heeft. Het gaat van plus naar min, maar is één geheel. Als je dit op het universum zou toepassen is de cosmos de plus die elektrisch geladen (denk aan bliksem) en de aarde de min (magnetisch geladen) is. Al eerder genoemd wordt de plus mannelijk en de min vrouwelijk genoemd. Ook in het menselijk lichaam is dit van toepassing. Iedereen heeft vrouwelijke en mannelijke energie, dit heeft dan ook niets met gender te maken.

Dit principe geld dus ook voor kundalini energie. Het is een vrouwelijke energie die zich beweegt binnen de vrouwelijk en mannelijke energiebanen in het lichaam, die gevoelsmatig als twee slangen door ons heen kronkelijken. Dit kan dus omdat ook ons lijf uit plus en min polen bestaat.

De kundalini wordt gesymboliseerd als twee slangen ida (vrouwelijke energie) en pingala (mannelijke energie). Deze liggen in het bekken bij het 1e chakra, ook wel het basis chakra. Bij activatie kronkelen zij omhoog langs de wervelkolom en komen langs alle charka’s. We hebben 7 grote basis chakra’s, dit zijn energie/zenuwcentra van het lijf. Alle chakra’s hebben een functie en staan voor bepaalde delen van je lichaam en bepaalde gevoelens. Afhankelijk in welk chakra en afhankelijk van de ying of de yang kant zullen er zich andere gedragingen/patronen presenteren wanneer er ergens een blokkade is ontstaan.

Zolang je iets vanuit de dualiteit blijft bekijken, blijft het onverenigbaar. Denk dus ook aan jou schaduwkant, waar de gedragingen, emoties en patronen naartoe zijn verbannen in jou onderbewuste omdat het als ‘niet goed’ is bestempeld. Maar dit is onderdeel van wie jij bent. En wat nou als jij leert om jezelf vanuit die eenheidsgedachte te bekijken? Wanneer je de polen kan zien, ontstaat er begrip met als bijgevolg een dynamiek. Zonder positieve en negatieve pool geen elektrische stroom en zonder drukverschillen geen wind. Door acceptatie en respect voor beide polen zal er een meer neutrale houding en balans ontstaan. Het overzien hiervan is dus de eerste stap. Dit geeft een gevoel van eenheid, zelfvertrouwen, zelfliefde en draagt bij om in je kracht te komen staan.

Dit is waar het werken met kundalini energie om draait. En door middel van kundalini bodywork kan ik jou faciliteren in dit proces. Wij gaan samen kijken naar jou schaduwkanten en gericht intenties zetten om de kundalini activatie effectiever te maken. Op geleiden van muziek, en het aanraken van chakra en meridiaan punten activeer ik jou kundalini energie die daarna zal gaan stromen.

Tijdens een activatie kan je verschillende ervaringen hebben, lichaamsbeweging, het loskomen van emoties, gevoel van euforie, spirituele ervaring, in contact komen met je intuïtie, 3e oog activatie, gevoel van diepe zelfliefde, zelfvertrouwen en nog veel meer.

Integratie is net zo, dan wel belangrijker dan de activatie zelf. Hier zullen we dan ook tijd aan besteden. Je hebt los mogen laten wat jou niet meer dient, dit mag je nu ook echt gaan belichamen. Elke sessie zal je een laag dieper komen in dit proces. Meerdere sessies worden geadviseerd wanneer je structurele positieve verandering wilt bereiken.

Belangrijk: Er zijn veel vooroordelen over het activeren van kundalini energie. Kundalini is in de essentie veilig als dit onder deskundige begeleiding gebeurd. Ik vind het daarom ook prettig als je je aanmeld om even contact te hebben om contra-indicaties uit te sluiten.

Je bent heel erg welkom! Een intieme groep met ruimte voor persoonlijke aandacht. Stuur mij een bericht om jou plekje te reserveren. Investering €85

Welcome to my event page! My name is Sophie and I’m a kundalini activation/bodywork facilitator. I give many 1:1 sessions and also organize intimate group sessions twice a month, often in combination with blue Lotus or cacao.

This day we will connect with the body, in a group of max 6 people. We will drink the heart opener blue Lotus tea and I will take you through a process in which we will set targeted personal intentions.

Then we will prepare the body together to allow the kundalini to enter in full surrender. This is followed by a kundalini activation of 75 minutes.

When your kundalini is activated, it will help you to tap into your self-healing ability to heal deeper layers within yourself.

To understand kundalini it is important that you understand what duality, polarity and unity mean.

To explain this I want to use the well-known yin and yang symbol. This consists of two opposites that together form a unity. Here yin (feminine) is about receiving energy and yang (masculine) is about radiating, creative energy. The entire world consists of polarities, such as: black/white, dark/light, water/fire, etc.

We tend to see these poles as opposites (duality). While it forms a unity in which there is an interaction between two energies that are inseparably linked (polatity). Another insightful example is a battery, energy can flow because it has a plus and a minus pole. It goes from plus to minus, but is one whole. If you were to apply this to the universe, the cosmos is the plus which is electrically charged (think of lightning) and the earth is the minus (magnetically charged). As mentioned earlier, the plus is called masculine and the minus feminine. This also applies to the human body. Everyone has feminine and masculine energy, this has nothing to do with gender.

This principle also applies to kundalini energy. It is a feminine energy that moves within the feminine and masculine energy channels in the body, which feel like two snakes snaking through us. This is possible because our body also consists of plus and minus poles.

The kundalini is symbolized as two snakes ida (feminine energy) and pingala (masculine energy). These are located in the pelvis at the 1st chakra, also known as the base chakra. When activated they wind up along the spine and pass all the charkas. We have 7 major basic chakras, these are energy/nerve centers of the body. All chakras have a function and represent certain parts of your body and certain feelings. Depending on which chakra and depending on the ying or yang side, different behaviors/patterns will present themselves when a blockage has arisen somewhere.

As long as you continue to view something from duality, it remains incompatible. So also think about your shadow side, where the behaviors, emotions and patterns have been banished to in your subconscious because it has been labeled as 'not good'. But this is part of who you are. And what if you learn to view yourself from that idea of unity? When you can see the poles, understanding arises, resulting in dynamics. Without a positive and negative pole there is no electric current and without pressure differences there is no wind. Acceptance and respect for both poles will create a more neutral attitude and balance. So overseeing this is the first step. This gives a feeling of unity, self-confidence, self-love and contributes to your empowerment.

This is what working with kundalini energy is all about. And through kundalini bodywork I can facilitate you in this process. Together we will look at your dark sides and set targeted intentions to make the kundalini activation more effective. By guiding music and touching chakra and meridian points, I activate your kundalini energy, which will then start to flow.

During an activation you can have different experiences, exercise, releasing emotions, feeling of euphoria, spiritual experience, coming into contact with your intuition, 3rd eye activation, feeling of deep self-love, self-confidence and much more.

Integration is just as, if not more important than the activation itself. We will spend time on this. You have been able to let go of what no longer serves you, and you can now really embody this. Each session you will go one layer deeper in this process. Multiple sessions are advised if you want to achieve structural positive change.

Important: There are many prejudices about activating kundalini energy. Kundalini is essentially safe if done under expert guidance. I would therefore like it if you register to have some contact to rule out contraindications.

It’s an intimate group with room for personal attention. Send me a message to reserve your spot. Investment €85

Saturday 29 June 2024 van 11:00 tot 14:00

Johan van Oldenbarneveltlaan 62, 3705 HJ Zeist, Nederland

Over de organisatie

Ga mee op een reis naar binnen door het activeren van jou eigen levensenergie (kundalini) en kom weer in contact met jou innerlijk kompas.

Trust your inner compass

Blauwe Lotus & Kundalini activatie (semi private)

Dit vind je misschien ook interessant

Thursday, 05 Sep. om 09:30
Personal sessions with Intimacy Alchemy sept-dec 2024
Intimacy Alchemy
Tantra Kundalini activatie Massage
Saturday, 20 Jul. om 10:45
Kundalini activation experience @maaskantine
Kundalini Activation by Maïté Zenn in the city
Kundalini activatie
Saturday, 10 Aug. om 18:00
Kundalini & Consciousness Activation - Utrecht
Eefke Fermin - Kundalini & Consciousness Activatie
Kundalini activatie Energiewerk Trauma Release
Sunday, 28 Jul. om 10:00
Breathwork & Kundalini Activation Session
Steff Runderkamp
Kundalini activatie Ademwerk Energiewerk
Made with ♥ Copyright 2024 hipsy.nl